Dé expert
voor huidproblemen

NVDV

Statuten

Documenten:
- Statuten
- Huishoudelijk reglement NVDV 2023
- Privacy statement
- Regeling Commissies domeingroepen en werkgroepen
- Formulier vacatiegelden / presentielijst
- Machtigingsformulier incasso contributie
- Leidraad medisch adviseur

Jaarverslagen:
- Jaarverslag 2023
- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2020 
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2018

Jaarrekeningen:
- Jaarrekening 2022

Lidmaatschap en contributie

Toetreden als lid van de NVDV

Voor het gewone, buitengewone, en aspirant lidmaatschap moet men aangemeld worden bij de secretaris van het bestuur, waarbij de kandidatuur door twee gewone leden gesteund moet worden. 

 • De secretaris maakt de naam van de kandidaat bekend in de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering. 
 • Mochten er voor het begin van de vergadering geen schriftelijke bezwaren zijn ingekomen dan wordt het kandidaat-lid geacht met algemene stemmen te zijn toegelaten.
 • In geval er bezwaren zijn binnengekomen, worden deze onderzocht door een daartoe in te stellen ballotagecommissie van drie gewone leden. Deze commissie wordt door de algemene vergadering gekozen en brengt in de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit. Voor een geldig besluit tot toelating is alsdan een meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen vereist. 

Tarieven lidmaatschap

LidmaatschapTarief 2024
1) Aspirant-leden€ 305
2) Gewone leden€ 1.575 inclusief bijdrage FMS
3) Rustende leden (gepensioneerd)€ 95
4) Corresponderende          leden€ 215
5) Buitengewone leden€ 215
6) Ereleden€ 0


 1. Aspirant-leden
  Als aspirant-leden worden toegelaten zij die in Nederland opgeleid worden tot dermatoloog door een door de RGS erkende opleider voor dermatologie en venereologie en een schriftelijk document kunnen overleggen dat blijk geeft van een voordracht voor het aspirant-lidmaatschap door twee (plaatsvervangend) opleiders.
   
 2. Gewone leden
  Uitsluitend zij die in het specialistenregister van de RGS zijn ingeschreven als dermatoloog én praktiserend medisch specialist zijn.
   
 3. Rustende leden (gepensioneerd)
  Zij die:
  a) gewoon lid zijn geweest en hun werkzaamheden op het gebied van de dermatologie volledig hebben beëindigd;
  b) geen gewoon lid zijn geweest maar als dermatoloog in het buitenland hebben gepraktiseerd, hun werkzaamheden op het gebied van de dermatologie volledig hebben beëindigd en (weer) in Nederland woonachtig zijn.
   
 4. Corresponderende leden
  a) Nederlanders die buiten Nederland daadwerkelijk als dermatoloog werkzaam zijn;
  b) buitenlandse dermatologen
  c) zij die universitair gevormd zijn en zich in Nederland als hoofdtaak met de wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek op het gebied van de dermatologie bezighouden.

 5. Buitengewone leden
  a) Verpleegkundig specialisten en physician assistants die zich inzetten en betrokken zijn bij de dermatologische patiëntenzorg en:
  i. als zodanig zijn geregistreerd in het specialistenregister of een daarvoor in de plaats tredend register;
  ii. een schriftelijk document kunnen overleggen dat blijk geeft van een voordracht voor het buitengewone lidmaatschap door drie gewone leden die ieder afzonderlijk ten minste vijf jaar lid zijn van de vereniging;
  iii. voldoen aan de vereisten die nader kunnen worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement of conform richtlijnen en leidraden van de vereniging;
  b) artsen-niet-in-opleiding-tot-dermatoloog die in de praktijk wel dermatologische patiëntenzorg leveren;
  c) zij die op enigerlei wijze langdurige dermatologische zorgen leveren en voldoen aan de vereisten die daartoe zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 6. Ereleden
  Zij die zich op grond van hun werk voor de vereniging of voor de dermatologie in het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt.

Machtiging incasso contributie

Sinds 2011 bestaat de mogelijkheid om de contributie per automatische incasso af te laten schrijven. Van deze mogelijkheid maken al veel leden gebruik. Een aantal verkiest om zelf de contributie over te maken. 

Voor leden die zelf de contributie over wensen te schrijven, geldt de regel dat indien de contributie niet betaald wordt binnen 2 maanden na de ALV waarop de contributie wordt vastgesteld, er € 25 administratiekosten in rekening wordt gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

 • De verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de ALV waarop de contributie werd vastgesteld. 
 • Betaling van contributie via automatische incasso: geen extra kosten.
 • Betaling van contributie via overschrijving: geen extra kosten indien wordt betaald binnen 2 kalendermaanden.
 • Betaling van contributie via overschrijving tussen 2 en 4 kalendermaanden: € 25 administratiekosten. 
 • Betaling van contributie via overschrijving na 4 kalendermaanden doch nog binnen het lopende contributiejaar: € 100 boete. 
 • Betaling van contributie van een bepaald contributiejaar via overschrijving in het daaropvolgende kalenderjaar: € 200 boete.
 • Indien de contributie van een bepaald contributiejaar op het einde van het daaropvolgende kalenderjaar nog niet is voldaan, volgt royement.

Het bestuur vertrouwt erop dat alle leden hun contributieverplichtingen op tijd nakomen, zodat we niet tot het heffen van boetes hoeven over te gaan. 

Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a) Door overlijden;
  b) door opzegging door het lid;
  c) door opzegging namens de vereniging;
  d) door ontzegging.

 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.

 3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

 4. De status van aspirant-lid zal door opzegging namens de Vereniging door het Bestuur eindigen wanneer het aspirant-lid ingeschreven wordt als dermatoloog in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, en dit door het assistentlid aan het Bestuur is gemeld.

 5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de 3 beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich ter algemene vergadering te verdedigen.