Wij weten dat
elke huid en patiënt uniek is
U gelukkig nu ook.

Wetenschap & Innovatie

LaCuNe

Wat is LaCuNe?

LaCuNe is het Landelijk Cutaan onderzoeksNetwerk. Het netwerk is opgericht met als doel het stimuleren van zorgevaluatieonderzoek om de lacunes van de Kennisagenda NVDV in te vullen. De uitvoering van dit evaluatieonderzoek is aan geïnteresseerde dermatologen en maatschappen; iedereen kan hieraan bijdragen en onderzoeksvoorstellen indienen. Meer informatie is te vinden in de Blauwdruk.

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is het evalueren van bestaande medische zorg die al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit voor is. Ook binnen de dermatologie is niet voor elke behandeling onomstotelijk bewijs. Neem de behandeling van actinische keratose; is dat echt zinvol ter preventie van plaveiselcelcarcinoom? Toch worden erg dagelijks vele mensen met actinische keratose behandeld.

Met zorgevaluatie wordt gepoogd meer inzicht te krijgen welke bestaande zorg en plek verdiend en welke zorg overbodig is. Dermatologen en patiënten prioriteerden samen de belangrijkste vragen binnen de dermatologie en beschreven deze in de kennisagenda Dermatologie.

Adviesraad

LaCuNe wordt gestuurd door een Adviesraad. De Adviesraad komt vier keer per jaar bijeen om onderzoeksvoorstellen te beoordelen. De samenstelling van de Adviesraad is als volgt:

  • Monique Andriessen (voorzitter) - Jeroen Bosch
  • Bert Oosting - Spaarne Gasthuis
  • Bert van Bergen - Canisius-Wilhelmina
  • Dirk Jan Hijnen (NVED) - Erasmus MC
  • Elsemieke Plasmeijer - Antoni van Leeuwenhoek, AVL
  • Nicole Kelleners- Smeets - Maastricht UMC+
  • Thomas Rustemeyer - Amsterdam UMC
  • Annefloor van Enst (coördinator) -  NVDV


Overzicht van de LACUNE contactpersonen en aangesloten centra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennisagenda 

Van de helft van de medische behandelingen is de winst voor de gezondheid niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht en/of niet aangetoond. Dat wil niet zeggen dat een dergelijke behandeling niet goed is, maar dat de uitkomst van die behande­ling wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd is in relatie tot de indicatie. Een actu­eel voorbeeld in de dermatologie zijn de ureumpreparaten. Een andere aanwijzing dat de bewijskracht van een behandeling vaak nog gering is, is dat in richtlijnen vaak minder dan de helft van de conclusies een bewijskracht van niveau 1 of niveau 2 krijgt. Voor de dermatologische richtlijnen ligt dit zelfs rond de 40%. Dit zijn onze kennishiaten. De NVDV vindt het van groot belang bekend te zijn met de eigen kennishiaten.

Om een begin te maken en de wetenschappelijke basis van de dermatologie te versterken ging een werkgroep in februari 2017 van start met het opstellen van een eerste Kennisagenda Dermatologie, met als doel te komen tot een agenda met een beschrijving van tien hoogst geprioriteerde kennishiaten binnen dermatologie. Een belangrijke voorwaarde was dat het geen zorginnovatie betrof en dat het haalbaar is om het hiaat via onderzoek in te vullen. Het opstellen van een kennisagenda maakt onderdeel uit van het proces van zorgevaluatie waarbij de Kennisagenda de eerste stap behelst.

Top 10 Kennishiaten

1. Is de behandeling van patiënten met actinische keratosen (AK) zinvol ter preventie van plaveiselcelcarcinoom (PCC)?
2. Wat is de waarde van screening op huidkanker in de klinische hoog-risico populatie?
3. Wat is de effectiviteit van ureum bevattende emollientia bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE) en/of ichthyosis?
4. Wat is de effectiviteit van verschillende behandelingen bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE)?
5. Wat is de effectiviteit van vroege behandeling van patiënten met hidradenitis suppurativa (HS)?
6. Kan bij patiënten met stabiele chronische huidziekten en lage ziekteactiviteit de dosering biologics en small molecules worden verlaagd of het interval worden verlengd?
7. Is het gebruik van vet-gaas/ zinkolie bij de behandeling van patiënten met ulcus cruris venosum (“open been”) even effectief als veel toegepaste duurdere wondbedekkers?
8. Wat is de effectiviteit van compressietherapie bij patiënten met erysipelas van de benen?
9. Wat is de effectiviteit van systemische behandeling bij patiënten met cicatriciële alopecieën?
10. Wat is de effectiviteit van topicale immuunmodulatoren (TIM) als onderhoudsbehandeling bij patiënten met genitale lichen sclerosus (LS)?

De Kennisagenda Dermatologie vindt u hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor het uitvoeren van zorgevaluatieonderzoek zijn subsidiegelden nodig. Programma’s van ZonMw over Doelmatigheid of Gepast gebruik zijn hiervoor geschikt. Ook zijn er specifieke subsidies gealloceerd door ZonMw en ZEGG (Zorginstituut Nederland). Een subsidieaanvraag kan succesvoller zijn met steun van de vereniging, soms is dit zelfs een voorwaarden. Heeft u deze ondersteuning van de NVDV nodig? Neem contact op met Annefloor van Enst (a.vanenst@nvdv.nl).

Onderzoeksvoorstel indienen

De Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor zorgevaluatieonderzoek. U kunt deze subsidie aanvragen om bijvoorbeeld een grote subsidieaanvraag voor zorgevaluatieonderzoek te schrijven of om een deel van het onderzoek te financieren.

Wilt u financiering aanvragen? Kijk dan op https://onderzoekhuidziekten.nl/aanvragen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lopend onderzoek 

Vraag 4. Wat is de effectiviteit van verschillende behandelingen bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE)?

UPDATE trial: de effectiviteit van smalspectrum UVB lichttherapie (* bij constitutioneel eczeem – ook wel atopisch eczeem genoemd https://zorgevaluatienederland.nl/evaluations/update

Vraag 6: Kan bij patiënten met stabiele chronische huidziekten en lage ziekteactiviteit de dosering biologics en small molecules worden verlaagd of het interval worden verlengd?

CONDOR studie: dosisreductiestrategie van de biologics adalimumab, etanercept en ustekinumab bij mensen met psoriasis https://nvdv.nl/storage/app/media/Dosisreductie%20van%20biologics%20bij%20%20psoriasis-%20stand%20van%20zaken%20en%20%20perspectieven_van%20der%20Schoot.pdf

BeNeBio studie: dosisvermindering van IL-17 en IL-23 remmende biologics (BeNeBio studie, NCT04340076) https://benebio.info