Wij weten dat
elke huid en patiënt uniek is
U gelukkig nu ook.

Wetenschap & Innovatie

Kennisagenda

Kennisagenda 

Van de helft van de medische behandelingen is de winst voor de gezondheid niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht en/of niet aangetoond. Dat wil niet zeggen dat een dergelijke behandeling niet goed is, maar dat de uitkomst van die behande­ling wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd is in relatie tot de indicatie. Een actu­eel voorbeeld in de dermatologie zijn de ureumpreparaten. Een andere aanwijzing dat de bewijskracht van een behandeling vaak nog gering is, is dat in richtlijnen vaak minder dan de helft van de conclusies een bewijskracht van niveau 1 of niveau 2 krijgt. Voor de dermatologische richtlijnen ligt dit zelfs rond de 40%. Dit zijn onze kennishiaten. De NVDV vindt het van groot belang bekend te zijn met de eigen kennishiaten.Onze kennisagenda werd gepubliceerd in 2019. Op dit moment vindt een herziening plaats. 

Uitnodiging Prioriteringsbijeenkomst

Recent is een werkgroep met brede vertegenwoordiging van de dermatologie en venereologie gestart met het project “Herziening Kennisagenda NVDV”. Het doel van het project is om te komen tot een herziening van de Kennisagenda NVDV uit 2019 met een beschrijving van de belangrijkste kennisvragen op het gebied van zorgevaluatie en innovatie binnen de dermatologie en venereologie en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten.

Om inzicht te krijgen waar de vragen in de wetenschappelijke onderbouwing voor de dermatologie en venereologie liggen, bent u recent gevraagd kennisvragen te formuleren en aan ons te versturen.

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennisvragen. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging van dermatologie, venereologie en overige organisaties, zoals patiëntenverenigingen. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de kennisagenda.

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennisvragen de grootste prioriteit hebben als het gaat om opzet van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste kennisvragen zijn de onderzoeksvragen voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen). De projectgroep wil u graag uitnodigen voor deze prioriteringsbijeenkomst op:

 Vrijdag 13 december 2024 van 9.00 tot 12:00 uur*
Locatie: Domus Medica, Utrecht
Aanmelding: klik hier

*Na afloop zal er een lunch geserveerd worden. 

Voor een transparante en democratische gang van zaken is het erg belangrijk dat er een gelijkwaardige en evenredige representatie van het werkveld aanwezig is bij de prioriteringsbijeenkomst. Hier wordt zo goed mogelijk rekening mee gehouden bij de verdere voorbereiding en organisatie van de bijeenkomst.

Voor vragen kunt u terecht bij Harm-Jan van der Hart (h.vanderhart@kennisinstituut.nl of 06- 57974731). Een week voor de bijeenkomst ontvangt u van ons een uitgewerkt programma met de methodiek van prioriteren en de lijst met geïnventariseerde kennisvragen.

Uw deelname is uiterst gewenst en belangrijk om een goede prioritering mogelijk te maken.