Richtlijnen auteurs

U kunt kopij voor het Tijdschrift opsturen naar het redactiesecretariaat. De tekst en digitale afbeeldingen graag als aparte bestanden per e-mail toezenden aan het redactiesecretariaat, Laura Fritschy: l.fritschy@nvdv.nl

Door het aanbieden van kopij aan het Tijdschrift verklaart de auteur/verklaren de auteurs:

 • Te beschikken over het volledige auteursrecht op de kopij, inclusief de illustraties;
 • Te beschikken over schriftelijke toestemming voor het overnemen van teksten of illustraties waarop auteurs- annex beeldrecht van derden rust, zoals foto’s en werken van letterkundige aard of beeldende kunst; het betreft hier niet de overnames van tekstdelen, tabellen of figuren die vallen onder het citaatrecht dat in wetenschappelijke publicaties gebruikelijk is en waarvoor bronvermelding volstaat;
 • Vóór publicatie in het Tijdschrift de kopij niet elders gepubliceerd te hebben en na publicatie in het Tijdschrift niet zonder specifieke bronvermelding de kopij elders te publiceren. Zowel de hoofdredacteur als de uitgever dienen wel vooraf via e-mail op de hoogte te worden gebracht als één van de auteurs van een NTvDV-artikel het manuscript (al dan niet deels bewerkt) aan een ander tijdschrift aanbiedt voor een dubbele publicatie;
 • Te beschikken over schriftelijke toestemmingen voor het vermelden of vertonen van persoonlijke gegevens/afbeeldingen van herkenbare personen;
 • Geen inbreuk te maken op de rechten van derden en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de redactie van het Tijdschrift alsmede de uitgever te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden. Dat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de redactie van het Tijdschrift en de uitgever niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen door toepassing van in het Tijdschrift beschreven diagnostiek en behandeling en dat zij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de redactie van het Tijdschrift en de uitgever vrijwaren tegen alle aanspraken van derden hieromtrent;
 • Ermee in te stemmen dat de redactie beoordeelt of de kopij gepubliceerd wordt.
 • Er bij bovenstaande punten rekening mee te houden dat de tekst na publicatie in het tijdschrift ook op het open deel van de website van de NVDV wordt gepubliceerd.

Congresnummers

Het is van belang dat u er rekening mee houdt dat het tijdschrift maximaal vijftig redactionele pagina’s mag bevatten. Als het meer dan vijftig pagina’s worden, dan worden de extra kosten die hieraan zijn verbonden doorberekend aan uw organisatie, tenzij u van tevoren met de NVDV andere afspraken hebt gemaakt over de verdeling van deze kosten. De kosten bedragen € 350,- per vier gedrukte pagina’s.

 

Het Tijdschrift bevat verschillende rubrieken. U kunt aan al deze rubrieken een bijdrage leveren.

Voor bijdragen in de rubriek ‘Artikelen’ gelden de volgende vereisten

In de rubriek ‘Artikelen’ worden zaken besproken die direct of indirect leiden tot een verbetering van de dermatologische patiëntenzorg. Het artikel kan dus gaan over nieuwe vormen van diagnostiek, therapie of preventie van bestaande dermatosen of voorheen onbekende huidafwijkingen. Ook bijdragen over dermatologische zorg buiten Nederland horen in deze rubriek thuis.

Lever de tekst van het artikel aan in de hierna genoemde volgorde:

 1. Titel, de redactie streeft naar korte zakelijke titels van enkele woorden (bij voorkeur niet meer dan 35 posities, inclusief spaties en voor een kop maximaal 40 posities), waardoor alles in de opgemaakte tekst op één regel past, en bij uitzondering op twee
 2. Auteur(s), inclusief functie, afdeling en ziekenhuis
 3. Correspondentieadres
 4. Trefwoorden (3-6), zowel in het Nederlands als in het Engels
 5. Nederlandse samenvatting (maximaal 250 woorden)
 6. Engelse samenvatting (maximaal 250 woorden)
 7. Tekst (gevolgd door literatuurlijst) (maximaal 2500 woorden)
 8. Onderschriften bij figuren.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Leerzame ziektegeschiedenissen’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: de rubriek ‘Leerzame ziektegeschiedenissen’ bevat casereports die, zoals de naam al aangeeft, ‘leerzaam’ zijn voor de lezer. Artikelen kunnen gaan over patiënten met een regelmatig of veel voorkomende aandoening, bij wie bijvoorbeeld een nieuwe therapie of een nieuw diagnosticum wordt gepresenteerd. Ook kan gewezen worden op een complicatie die beschreven wordt, omdat deze niet bekend was of als hernieuwd leermoment (bijvoorbeeld een gevaarlijke complicatie). Een Leerzame Ziektegeschiedenis gaat bij voorkeur over een niet erg zeldzame aandoening, waarbij de aandacht gevraagd wordt voor een nieuw of belangrijk bekend aspect, dat behulpzaam kan zijn bij de correcte diagnostiek en/of therapie van dergelijke patiënten. Overleg bij twijfel met een rubrieksredacteur (zie voor namen de blauwe balk op iedere eerste pagina van het Tijdschrift) alvorens u begint met schrijven.

Lever de tekst aan in de hierna genoemde volgorde:

 1. Titel, de redactie streeft naar korte zakelijke titels van enkele woorden (bij voorkeur niet meer dan 35 posities, inclusief spaties en voor een kop maximaal 40 posities), waardoor alles in de opgemaakte tekst op één regel past, en bij uitzondering op twee
 2. Auteur(s), inclusief functie, afdeling en ziekenhuis
 3. Correspondentieadres
 4. Trefwoorden (3-6), zowel in het Nederlands als in het Engels
 5. Nederlandse samenvatting (maximaal 75 woorden)
 6. Engelse samenvatting (maximaal 75 woorden)
 7. Tekst (gevolgd door literatuurverwijzingen)
 8. Onderschriften van figuren
 9. De maximale omvang van het artikel is 1250 woorden inclusief literatuur en tabellen. Per casus kunnen maximaal drie kleurenafbeeldingen worden opgenomen.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Allergeen van de maand’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: in het VUmc bespreken de aios voor het maandelijks gezamenlijk onderwijs VUmc-AMC het ‘allergeen van de maand’. Dat wil zeggen dat de allergenen van de ESR in de loop van 2-3 jaar stuk voor stuk overzichtelijk worden besproken, inclusief chemische achtergrond, epidemiologie, beroepsfactoren, nieuwe inzichten, meest recente publicaties, etc. De aios baseren zich daarbij op een ordentelijke literatuursearch.

Max. aantal woorden: 750 (+ max. 10 referenties en 2 illustraties).

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Dermatochirurgie’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: beknopt artikel over de diverse mogelijkheden voor het sluiten van een huiddefect na excisie. Primair doel is een illustratie te geven van dermatochirurgie in de praktijk en het denkproces te beschrijven dat leidt tot de keuze voor een bepaalde sluitingstechniek. Het doel is expliciet niet het etaleren of aanmoedigen van buitenissige plastieken.

Max. aantal woorden: 500.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Dermatologie digitaal’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: recensies van apps/websites op het gebied van de dermatologie.

Max. aantal woorden: 500.

Voor bijdragen in de rubriek ‘Dermatologie in beeld’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: artikelen in deze rubriek zijn zeer korte, leerzame ziektegeschiedenissen, waarbij het vooral draait om het beeld en de originaliteit. De opbouw: een korte beschrijving van de patiënt met de klachten, de gebruikte diagnostiek en het beloop plus diagnose. Optioneel: een heel korte bespreking. Afbeeldingen van vóór en na diagnostiek en behandeling.

Max. aantal woorden:  250.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Dermatopathologie’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving:  artikelen in deze rubriek vergroten de kennis van dermatopathologie onder dermatologen (i.o.); dit kan in de vorm van een kennisquiz of overzichtsartikel.

Max. aantal woorden: 500 (met 3 à 6 afbeeldingen).

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Dermatoscopie’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: artikelen in deze rubriek vergroten de kennis van dermatoscopie onder dermatologen (i.o.); dit kan in de vorm van een kennisquiz of overzichtsartikel.

Max. aantal woorden: 500 (met 3 à 6 afbeeldingen).

Voor bijdragen in de rubriek ‘Geschiedenis van de dermatologie’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: bespreking van een oud proefschrift (van vóór 1950) of een artikel over de geschiedenis van een dermatologische aandoening of therapie.

Max. aantal woorden: 1000.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Onderzoek van eigen bodem’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: academische centra publiceren de resultaten van hun onderzoek voornamelijk in buitenlandse dermatologische tijdschriften, waardoor niet iedere Nederlandse/Vlaamse dermatoloog hiervan op de hoogte is. In deze rubriek wordt een Nederlandse samenvatting gegeven van eerder in de internationale literatuur verschenen artikelen over een specifiek dermatologisch onderwerp. Vanzelfsprekend zijn in deze rubriek ook resultaten van Nederlands/Vlaams onderzoek welkom, die door hun aard alleen op de Nederlandse situatie van toepassing zijn (en derhalve niet aan een buitenlands tijdschrift kunnen worden aangeboden). Denk bijvoorbeeld aan de resultaten van een enquête onder leden van de NVDV.

Max. aantal woorden: 750.

Voor bijdragen in de rubriek ‘Praktijkvoering’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: artikelen in deze rubriek beschrijven praktische zaken ter verbetering van de dagelijkse praktijkvoering.
Max. aantal woorden: 600.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Proefschriften’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: samenvatting van proefschrift (incl. waar/wanneer gepromoveerd, wie [co]promotor[en], foto van cover proefschrift en van promotie zelf).
Max. aantal woorden: 1700.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Referaat’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: een referaat is (bij voorkeur de combinatie van een ‘leerzame ziektegeschiedenis’ en) een ‘artikel’, met uitgebreide achtergrondinformatie over de geschiedenis/etiologie/diagnostiek/therapie/prognose van de desbetreffende aandoening/behandeling.
Max. aantal woorden: 3500 (= incl. literatuurlijst [15 referenties, rest alleen op internet] en samenvatting).

 

Onder deze rubriek valt ook: Een critically appraised topic (CAT)

Omschrijving: Dit is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal studies over een onderwerp uit de dagelijkse praktijk.
Max. aantal woorden: 1500 (= incl. literatuurlijst [15 referenties, rest alleen op internet] en samenvatting)

Onder deze rubriek valt ook: Presentatie van een refereeravond

Omschrijving: samenvatting van presentaties van een refereeravond.
Max. aantal woorden: 750 per presentatie (+ max. 10 referenties en 2 illustraties); als inleiding van alle presentaties mag een tekst van ongeveer 50-75 woorden worden aangeleverd.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Test uw kennis’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: op één pagina komen eerst aan bod: anamnese, lichamelijk onderzoek (incl. foto) en vragen. Vervolgens bespreekt u elders in het tijdschrift op één pagina diagnose, DD, diagnostiek, therapie en literatuur.
Max. aantal woorden: 750.

 

Voor bijdragen in de rubriek ‘Vereniging’ gelden de volgende vereisten

Omschrijving: actuele bijdragen van/namens bestuur NVDV.
Maximaal aantal woorden: 1600.

N.B. Voor bijdragen in de rubrieken ‘Boekbespreking’, ‘Oratie’ en ‘In memoriam’ geldt een maximaal aantal woorden van 1600. Wilt u uit eigen beweging zorgen voor een boekbespreking, oratie of in memoriam: stem dat voorstel eerst af met de redactie.

 

Lettertype en interlinie

 • Gebruik als lettertype: times new roman.
 • Gebruik als interlinie: 1 of 1,15.
 • Lever tabellen, grafieken en afbeeldingen aan als aparte files. Plaats deze dus niet in de tekst van het manuscript.

 

Spelling

Voor de spelling van de Nederlandse taal volgt het Tijdschrift de voorkeurspelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zogenaamde ‘Groene Boekje’. Voor medische terminologie die in deze woordenlijst niet voorkomt, wordt gebruik gemaakt van de laatste editie van het Geneeskundig woordenboek van Pinkhof.

De redactie behoudt zich het recht voor zo nodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen geschieden uiteraard in overleg met de auteur.

 

Verwijzingen in de tekst

 1. Als in de tekst naar de literatuurlijst wordt verwezen om een bewering te staven, gebeurt dat door een nummer in superscript in de tekst te plaatsen (achter de punt van de zin, niet tussen haakjes). De nummering verloopt in de volgorde van de verwijzing in de tekst; wordt meermalen naar dezelfde bron verwezen, dan telt de eerste verwijzing.
 2. De redactie volgt de regels van de Vancouver ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals’. De literatuurlijst wordt gerangschikt naar het nummer van de verwijsnoot. Elk nummer krijgt een nieuwe regel: nummer, namen en voorletters van alle auteurs (indien meer dan zes, alleen de eerste drie noemen, daarna et al.); volledige titel van de publicatie; de naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens de Index Medicus (bij twijfel voluit); jaartal; deelnummer; eerste en laatste bladzijde. Volg onderstaande voorbeelden voor: een publicatie van een commissie (1), een ongesigneerd artikel (2), een gewoon tijdschriftartikel (3), een boek (4), een hoofdstuk uit een boek onder redactie (5) en een publicatie van een instantie (6).
 3. International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts
 4. Submitted to biomedical journals. Br Med J 1982;284:1766-70.
 5. Nieuwe richtlijnen voor inzenders kopij. Ned Tijdschr Geneeskd 1982;126:1849-52.
 6. Polee JRB, Vegter JJM, Hellemans N, Nieweg HO. De d-xyloseproef bij aandoeningen van de dunne darm. Ned Tijdschr Geneeskd 1960;104:1989-94.
 7. Lindeboom GA. Begrippen in de geneeskunde, 3e ed. Amsterdam: Rodopi, 1982.
 8. Veen J van der. Adenovirussen. In: Wilterdink JB, red. Medische virologie, 2e ed. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1979:41-50.
 9. Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad. Farmacotherapeutisch Kompas 1982. Amstelveen: Ziekenfondsraad, 1982.

 

Illustraties

Illustraties dienen bij voorkeur digitaal als jpg file aangeleverd te worden met een minimale resolutie van 300 dpi bij een minimale werkelijke afmeting op het beeldscherm van 7×7 centimeter.  De digitale beelden moeten als apart bestand bij het tekstbestand aangeleverd worden. Geef ze als filenaam de naam van de (eerste) auteur gevolgd door afbeelding 1, afbeelding 2 etc. Verwijs in de tekst naar de afbeeldingen.

De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie dankt u voor uw inzending en uw betrokkenheid bij het Tijdschrift.

 

Terug naar Tijdschrift