Kwaliteitsdocumenten

Op deze website vindt u de richtlijnen (tevens off-label), leidraden en standpunten van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Klik hier voor het Kwaliteitsbeleid van de NVDV.

Al deze richtinggevende documenten geven de dermatoloog houvast bij het dagelijks handelen en de ontvanger van die zorg vertrouwen in goede zorg. Als er praktijkverschillen zijn – en die worden steeds pregnanter zichtbaar – is het voor het publiek prettig te weten waar die op berusten, bijvoorbeeld op gebrek aan eenduidigheid over wat de beste behandeling is. Richtlijnen, leidraden en standpunten zijn dan ook vooral van belang bij zaken waar onduidelijkheid of onenigheid over bestaat en waar consensus de kwaliteit van zorg ten goede lijkt te komen.

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en -gebruikers. Richtlijnen maken deel uit van de professionele standaard, bevatten meer (minimumnorm) of minder (streefnorm) normatieve uitspraken en hebben mede daardoor een juridische betekenis. Een dermatoloog kan in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld om beter tegemoet te komen aan de wensen van een patiënt, van een richtlijn afwijken. Ook het beleid in een ziekenhuis kan ertoe leiden dat men in een bepaalde situatie anders handelt dan in een richtlijn wordt aanbevolen. Een multidisciplinaire richtlijn is zodanig opgezet dat meerdere disciplines zich verantwoordelijk voelen voor de toepassing ervan.

Klik hier om naar de richtlijnen te gaan

Off-label richtlijnen

Naast de richtlijnen met de EBRO- of GRADE-methode zijn er ook off-label richtlijnen. Deze omvatten aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van specifieke medicijnen. Off-label voorschrijven, houdt in dat een geneesmiddel wordt gebruikt buiten de indicatie(s) waarvoor het middel is geregistreerd. Voor indicaties waarvoor geen registratie is aangevraagd, heeft dan geen afweging plaatsgevonden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Om die reden worden bij wet strengere eisen gesteld aan het off-label voorschrijven en heeft de NVDV voor diverse middelen de indicaties omschreven die verantwoord / zinvol worden geacht op basis van wetenschappelijk onderbouwde literatuur. Daarnaast moeten bij het voorschrijven de patiënt en de apotheker goed geïnformeerd worden. Ook kan het zijn dat bepaalde off-label-indicaties niet worden vergoed door verzekeraars.

Klik hier om naar de off-label richtlijnen te gaan

 

Leidraden

Een leidraad is een document dat de gezamenlijke mening van de beroepsgroep bevat, waarbij de tekst het karakter van een advies kan hebben. Een leidraad bevat regels die na een zorgvuldige procedure door deze professionals zijn aanvaard op basis van gezamenlijk opgestelde waarden. Zij berusten dus meer op consensus dan op evidence en kunnen een meer stringent karakter hebben qua uitvoering dan een richtlijn.

Klik hier om naar de leidraden te gaan

 

Standpunten

Een NVDV-standpunt is een document dat de gezamenlijke mening van de NVDV bevat, waarbij de tekst het karakter van een advies kan hebben. Net als een leidraad berust een standpunt meer op consensus dan op evidence.

Klik hier om naar de standpunten te gaan